चिपा रो छोट्का

थारू प्रसादु
भुख लागल मै भात मंग्नु,
टुँ म्वार पिठीम धाप लगाक
बरा प्यार से कलो
चिपा रो छोट्का ।
म्वार ठे काम कर्ना पख्रा बा,
मै जमिन मंग्नु टुहिन दया लागल
अढ्या लगाइक लाग ठन्चे डेलो
मालिक टुँ खुद रहो, मै कमैया
ओ बरा प्यारसे कलो
चिपा रो छोट्का ।
मै बेराम परल ब्याला बिर्वा मंग्नु
टुँ चुक्चुकाक, माथ चिम्साक कलो
बिचारा बनाक, मुह घुमाक कलो
चिपा रो छोट्का ।
करिया अक्षर भैस बराबर
मै ज्ञान मंग्नु
टुँ ठनिक मलिन स्वरम
राग मिलाक कलो
पह्रो गुनो कौनो काम
हर जोटो धान धान
ओ पिठीम धाप लगाक कलो
फेरसे उह शब्द
चिपा रो छोट्का ।

मै फे यी डेशक नागरिक हुँ
मै आपन अधिकार मंग्नु
टुँ टनिक झोक्काक कलो
टुहिन अधिकार डिउँ
ओ, मै कमैया बनजाउँ ट्वार ?
ओ टनिक आँखरक कलो
चिपा रो छोट्का ।

म्वार फे टर टिउहार बा
आपन संस्कृति बा, पहिचान बा
मै पहिचान मंग्नु
टुँ यी ब्याला ठनिक झोक्काक कलो
चिपा रो मधेश्या,
टै मधेशी हुईस
अब ट पुगल ?

महि नै पुगल
डान्चे  कर्रक बोल्नु
मै भुमिपुत्र आदिवासी थारू हुँ
स्वाभिमानी थारू
मधेशी ओधेशी मै नै जन्ठु
म्वार बोलीम टुँ बिद्रोह डेख्लो
टब आपन सद्भाव, सहकार्य
विकास ओ शान्तिक
बरा लम्मा भाषण कर्लो
ओ देश शान्तिक लाग
हर दमन कर्ना बाचा
डोह्य् इलो टेह्य्ाइलो
मने टुँहार भाषणले,
म्वार भुखाईल प्याट नै भरल
म्वार चिठल लुग्गरम पिउँडा नै लागल
टुँहार भाषणले म्वार र्वाग नै चोखाइल
भाषण सुनट सम ट ठिक लागल
भाषण ओरैटी केल फेर भुख लागल
मै भात मंग्नु, गाँस मंग्नु, कपास मंग्नु
टुँ ट महि टम्नही जान स्याकल रहो
स्वाझ कैक
पिठीम ठपठपाक बरा प्यारसे कलो
चिपा रो छोट्का ।

टुँ प्याट ठठाक खैले कैक म्वार रिस नै हो
टुँ मजा घल्लो कैक म्वार का डाहा ?
टुँ गाडीम नेंग्लो ओम्न फे म्वार का रिस ?
टुँहार भव्य महल बा,
ओम्न फे म्वार रिस नैहो
मै ट खाली मै फे खाई पाउँ कनु
मै फे लगाई पाउँ कनु
मै फे मनै बन पाउँ कनु
मने टुँहार ज्ञान उह कहल
स्वाझ गँवार ओ ईमान्दार
भुख्ल, नंगा ओ गरीब फे का मनै ?
म्वार पुछाई लेक टुँ अजित होगैलो
ओ रिसाक कलो
टुँहिन अधिकार डेक
का मै नंगा होजाउँ?
ट्वार बराबर होजाउँ?
जा ज्या कर्ना बा कर,
कुछ नै उखार पैब्या टै थारू
अत्रा कैक टुँ फेरसे डान्चे
मुस्काक कलो–
चिपा रो छोट्का।
मै आपन समस्यक बात कर्नु
टुँ महिन समस्या डेख्लो
मै आपन दुःखना बोल्नु
टुँ ओम्न बिद्रोह डेख्लो
मै अज्ञानी, मै गरीब
मै भुख्खा, मै नंगा
पहिचान टक नै बँचगील
हाँठम ज्या बा उह लेक छुटनु
ज्ञान ज्ञुनक बाट ट मै जन्ल नै हुँ
गीता, पुराण मै पह्रल नै हुँ
जायज नाजायज मै नै जन्ठुँ
का जे से कि टुँह्र सिख नै डेलो
टुँहिन महिफे
खाई डिहक पर्ना रह गल्ती कर्लो
टुँहिन महिफे
लगाई डिहक पर्ना रह गल्ती कर्लो
टुँहिन आपन अस महिफे
ज्ञानडिहक पर्ना रह गल्ती कर्लो
टुँ ट आउँर उल्ट पिठी ठप्ठपाक
चिपा रो छोट्का कलो
आब मै बौरा गिनु
मै मुवम या टुँ मर जैबो
मै नै रुकम्
काजे से कि मै अज्ञानी बाटुँ
गरिब बाटुँ, बहिर बाटुँ, लाट बाटुँ
आब मै नै रुकम ।
आब मै नै रुकम ।।

नयाँगाउँ–८ जोतपुर, बर्दिया
साभारः साउन १, गोरखापत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published.