अई थारु तुँ कहाँ बाटो

अई थारु तुँ कहाँ बाटो
सब्ज आपन हिस्सा अग्वारट
जग्गा जग्गाम खुँटा गारट
अँग्नक रुख्वक फल झ्वारट
तुँ कहाँ बिल्लाइल बाटो
तुहाँर मिझ्यारीम टाँग पसारट
तुँ काकर चुपचाप बाटो ?
यी धर्ती तुहाँर आपन हो
याकर रक्षा करुइया रक्षक हुइटो
खै तुहाँर अस्तित्व
खै तुहाँर निशान
खै तुहाँर आपन दिल
खै आपन मन
खै तुहाँर चम्पन बस्ती ?
जागो आब जागो
उठो व चारुवर हेरो
मनन् करो
तुहाँर अस्तित्व हर पौलीम लुटजैटी बा
रहल ईतिहासक धरोहर मेटाजैटी बा
तुँ काजे गुमनाम बाटो हँ ?
आपन टिउह्वारक नाउँ निहो
नाच डेखैना ठाउँ निहो
गीत गैना गाउँ निहो
मन्ड्रा घम्कैना
मन्जैरा छन्कैना
सखीयक मेर्री निहो
त तुँ कसिक कबो थारु हुइटु
तुहाँर ठन्वा, डेउठानम
हस्तक्षेप हुइटी बा
लौलपुरहँ नयाँगाऊँ बनाजैटी बा
बरघर्य, गुर्व, चौकीडर्व, सोह्रीन्यहँ
कुज बनाजैटी बा
घोरीघोरा टल्वहँ
घोडाघोडी ताल बनाजैटी बा
तुहाँर मन काजे निखाइठ् ?
ढुमरु, बर्किमार, पँचरा
गुर्वावक जल्मौटीहँ
अन्धविश्वास कह्वाजैटी बा
आब त हिन्दी किर्तनक राजनीति बा
तुँ ओम्न झुमझुमक नाचटो
तुहाँर छावा हिफफ लगाक पप गैटी बा
डाईबाबा निकैक मम्मीड्याड कहभिरल बा
तुँ ओमहँ आपनहँ गर्व कर्ठो
त कसिक कना हो तुँ थारु हुइटो
ओ कसिक जन्ना हो कि
तुँ जातीय स्वाभिमानक रक्षा करटो ?
तुहाँर डिउह्रार रुइटी बा
छाँकी बुण्डीक अपमानले
माटी ठप्ठ्याइल मूह देख्क
यहाँक जमिन रुइटी बा
तुहिन भूदास बनल देख्क
तर तुँ चिमचाम बाटो
कहाँ हेराईल बाटो तुँ
जागो आपन मन्टर गुन्क
जागो आपन जन्टर गुन्क
अई थारु जागो आब ।
अई थारु जागो आब ।।

-सोम डेमनडौरा

Leave a Reply

Your email address will not be published.